Vyzývam vládu, aby zaočkovaným umožnila návštevu ich najbližších

 
Od začiatku pandémie som si stanovil prísny režim a dôsledne som ho dodržiaval aj vtedy, keď boli opatrenia voľnejšie. Pretože nechcem vystavovať seba i svojich blízkych vážnym rizikám a ohrozeniam. Tie nás môžu stáť nielen zdravie, ale, žiaľ, aj život. Hneď ako to bolo možné, dal som sa zaočkovať, lebo dôverujem vedcom a odborníkom a viem, že toto je jediné možné riešenie.

Celú túto situáciu vnímam ako novú skúsenosť. Skúsenosť sebapoznania i trpezlivosti. Skúsenosť vzájomnej komunikácie, keď mieru prísnosti opatrení nemusíme vnímať všetci rovnako. Skúsenosť solidárnosti i častejšieho záujmu o fyzicky vzdialených blízkych. Príležitosť využiť čas, ktorý sa nám napriek všetkému ponúka ako dar – na všetko, na čo sme predtým akosi nemali čas.

Mimochodom aj pre cirkev vrátane každého jedného veriaceho boli zatvorené kostoly novou príležitosťou a výzvou „zamieriť na hlbinu“. Zároveň zrkadlom miery lipnutia na manifestačných formách viery a klerikálnych obrazoch náboženstva. No pre nepochopenie zodpovednosti a povinnosti chrániť zdravie nás všetkých, pre falošné postoje, že je to akýsi neprípustný zásah do náboženskej slobody, zostali tieto výzvy a príležitosti nepovšimnuté, nereflektované a nevyužité. Odkryli vôľu zotrvať v zaužívaných predstavách a zabehaných zvyklostiach.

Bez vnímania tohto obdobia, tejto novej, nečakanej a nepoznanej situácie ako novej skúsenosti a nových výziev nám zostane len nervozita, psychická nepohoda, vnútorná rozorvanosť, hnev, frustrácia, hromženie. Všetko to, čo je deštruktívne pre nás samých, vo vzťahu k našim blízkym i pre celú spoločnosť.

Bez zodpovednosti, disciplíny a rešpektovania a počúvania kompetentných odborníkov prehráme všetci.

Aj preto som s nevôľou vnímal útoky premiéra Matoviča na vedcov a odborníkov, ich spochybňovanie, svojvoľné zmeny ich odborne podložených návrhov i dohodnutých opatrení. Tieto útoky a spochybňovania prispeli k atmosfére rozpútavanej opozíciou a pomohli posilniť sebavedomie nezodpovedných jedincov strhávajúcich k sebe ďalších. Viedlo to k útokom a fyzickým ohrozeniam vedcov i zdravotníkov. Je povážlivé, ak niekto týmto príčinným súvislostiam nechce rozumieť.

S veľkým pobúrením som vnímal aj slová predsedu parlamentu, že jeho „nezaujíma, čo povie nejaký infektológ alebo odborník“. Takéto vyjadrenia si žiadny politik v civilizovanom svete nedovolí.

Rovnako s nevôľou sledujem neustále hádky, odkazy cez médiá, konflikty, ktoré sa majú riešiť za zatvorenými dverami. Nie, nejde o iluzórne očakávanie falošnej jednoty, ale o očakávanie slušnosti, zodpovednosti a jednoty v zásadných veciach. Očakávanie toho, čo ste sľubovali, totiž zmenu štýlu politiky.

Avšak vaše správanie a spôsoby riešenia problémov oberajú občanov o potrebnú dôveru. Lenže dôvera je jedným z kľúčových prvkov fungujúcej demokracie. Bez dôvery sa všetko rozpadá, od našich osobných vzťahov až po samotné fungovanie demokracie a jej inštitúcií. Na rozvalinách si potom budujú svoje pozície politickí dobrodruhovia a politici mafiánski zosieťovaní s kamarátmi a oligarchami.

Situácia je vážna a opatrenia sa pochopiteľne musia priebežne meniť. Mali by však byť koncepčné, predvídateľné a komplexne zmysluplné.

Lenže aj najnovšie opatrenia sú nekoncepčné a sú výsledkom politického handlovania, ktoré však vy falošne nazývate kompromismi. Naše zdravie, naše životy, naša budúcnosť – to všetko sa pre vás stalo predmetom handlovania či takzvaných kompromisov. Biznis a konzum ste uprednostnili pred vzdelávaním, pričom je to zároveň riešenie s vyššou mobilitou a teda s vyššou mierou rizík a ohrození.

Zdravie nemožno redukovať len na zdravie fyzické, ale má aj rovnako dôležitý psychický či duševný rozmer. Neraz práve duševná nepohoda prehlbuje aj tú fyzickú. Najmä, ak majú mnohí stráviť Vianoce sami, bez možnosti vidieť svojich najbližších. Mnohí už druhý raz, lebo veď si spomeňme, ako to bolo pred rokom. Už vtedy to bolo nezmyselné.

Zakázali ste návštevy našich najbližších, a to aj pre zaočkovaných. Najmä pre seniorov je v tomto čase pookriatie spojené s návštevou ich detí a vnúčat dôležitejšie než inokedy. Vidieť ich je pre nich balzam na dušu. Toto vaše rozhodnutie je mimoriadne necitlivé. Pritom viete, že to bude málokto rešpektovať a dodržiavať.

S vedomím nutnosti prísnych opatrení a ich dôsledného dodržiavania a s vedomím, že aj rozhodovania o opatreniach nie sú jednoduché, vás vyzývam, zmeňte rozhodnutie a plne zaočkovaným umožnite návštevu ich blízkych.

Nech si nik z nás nemusí vymýšľať nepravdy a hľadať spôsoby, ako ten necitlivý zákaz oklamať. Potom sa aj prísne opatrenia azda stretnú s väčším pochopením nás všetkých.