Ani pandémia neoslobodzuje Matoviča od povinnosti postupovať podľa zákona

 
Schvaľovanie zahraničných pracovných ciest členov vlády je povinnosťou podľa Zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Konkrétne § 39 hovorí, že vláda schvaľuje „zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky“.

Požiadať vládu o súhlas so zahraničnou cestou tak nie je vec názoru či dobrého zvyku, ale povinnosť daná zákonom. Môže sa, samozrejme, vyskytnúť nutnosť nečakaných a neplánovaných zahraničných pracovných ciest, preto je zvykom, že vláda v takom prípade schvaľuje cesty dodatočne.

Má to svoj racionálny politický dôvod. Tým, že vláda ako kolektívny orgán dáva svoj súhlas, nielen potvrdzuje smerovanie vládnej politiky reprezentované aj prostredníctvom zahraničných ciest, ale zároveň zabraňuje svojvoľnému konaniu jednotlivých jej členov.

Aj v prípade Matovičových zahraničných ciest malo byť povinnosťou postupovať podľa zaužívaného pravidla, t. j. schváliť ich dopredu alebo aspoň ex post. Lenže nie je známe, že by vláda tieto zahraničné cesty schválila či už pred alebo dodatočne, resp. v programoch rokovaní vlády takýto bod v čase písania tohto textu nenájdeme.

Keď na tento problém upozornil Tomáš Valášek, bolo namieste očakávať, že minister financií a následne vláda zjedná nápravu. K dnešnému dňu sa tak nestalo.

To, že predseda vlády vie o ministrovej ceste do zahraničia, je v poriadku. Lenže informovanie premiéra nenahrádza povinnosť, ktorú ukladá zákon. Ani pandémia nemôže oslobodzovať žiadneho člena vlády od povinnosti postupovať podľa platnej legislatívy.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú občania po návrate zo zahraničia povinní ísť do domácej izolácie. Výnimka z tejto povinnosti sa vzťahuje napríklad na štátnych zamestnancov „pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh“. Lenže minister financií na predmetné pracovné cesty nebol vyslaný, pretože ich nemal schválené vládou. Takže porušil aj povinnosť domácej izolácie. Nevadí?

Print Friendly
Marián Balázs