Ministerka školstva demagogicky zavádza

 
Bývalá šéfka Prognostického ústavu SAV Martina Lubyová nastupovala do funkcie ministerky školstva s renomé odborníčky. Lenže jej vyjadrenia o osemročných gymnáziách a o uplatnení sa na trhu práce sú v rozpore s údajmi zverejnenými aj na stránke jej vlastného ministerstva.

Lubyová tvrdí, že deti z osemročných gymnázií „sa potom nevedia zapájať na trh práce, pretože z gymnázií už nevedie cesta do odborného školstva“ a pretože gymnazisti potom pokračujú v štúdiu na vysokých školách, máme nadbytok absolventov, ktorí sa nemajú kde uplatniť.

Skutočnosť je však taká, že riziko nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl je omnoho vyššie než riziko nezamestnanosti s vysokoškolským vzdelaním. Štatistiky nepustia.

Z celkového počtu evidovaných nezamestnaných je na Slovensku percentuálne i fyzicky omnoho viac absolventov stredných odborných škôl než vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Rovnako je to aj v rámci oboch skupín: medzi absolventmi stredných odborných škôl je percentuálne omnoho viac nezamestnaných než medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním.

Podľa údajov Ústredia práce zverejnených aj na stránke ministerstva školstva bolo v cykle 2015/2016 na Slovensku v priemere 11 172 nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl. V tom istom období bol počet nezamestnaných absolventov vysokých škôl 5 704.

Z celkového počtu evidovaných nezamestnaných tvoria absolventi stredných odborných škôl takmer 54 percent. Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí je iba niečo cez 10 percent.

Od júna 2015 do apríla 2016 sa počet nezamestnaných absolventov vysokých škôl znížil o 77 %, čo je podľa štatistík omnoho vyšší pokles nezamestnanosti než u absolventov stredných odborných škôl.

Štatistiky potvrdzujú, že vysokoškolské vzdelanie (a teda aj štúdium na gymnáziu s predpokladom pokračovania na vysokej škole) dáva omnoho väčší predpoklad pre uplatnenie sa na trhu práce než stredné odborné. Presne naopak než nám to podsúva ministerka školstva.

V uvedenom období bolo v priemere asi 22 tisíc voľných pracovných miest pre zhruba 11 tisíc nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl. Ak napriek tomu majú absolventi stredných odborných škôl problém nájsť si prácu, potom skutočný problém spočíva v štruktúre a obsahu stredného odborného vzdelávania. A to je to, čo treba naliehavo riešiť.

Ministerka školstva namiesto pomenovania kľúčového problému problematizuje niečo, čo problémom nie je, navyše robí to demagogicky a klamlivo. Buď to robí nevedome a nepozná ani štatistické údaje zverejnené na stránke jej vlastného ministerstva alebo plní politické zadanie.

Bolo by osožnejšie, keby ministerka školstva presadzovala zosúladenie vzdelávacieho systému, konkrétne odborného školstva, s trhom práce (a s politikou regionálneho rozvoja). Bolo by to užitočnejšie než demagogicky zavádzať a pripravovať si pôdu pre politicko-ideologické rozhodnutie, ktoré problém nezamestnanosti mladých ľudí nielenže nerieši, ale ho ešte viac prehĺbi.