Referendum bez zmyslu

Prvé dve otázky referenda sú už legislatívne jednoznačne vyriešené, a to presne podľa úmyslu realizátora referenda. Prvá dokonca ústavne. Je nepochopiteľné, prečo je o týchto otázkach vyhlásené referendum.

Prvá z troch referendových otázok znie: „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“

Táto otázka je však vyriešená v zákone o rodine, ktorý v §1 manželstvo definuje jednoznačne ako „zväzok muža a ženy“. Podobne  podľa  čl. 41 Ústavy SR „manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou“. Je preto nepochopiteľné a nelogické, načo má byť referendum o otázke, ktorá je jednoznačne a bez akýchkoľvek pochýb legislatívne (vrátane ústavy) vyriešená, a to presne v intenciách realizátora referenda.

Druhá otázka referenda: „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“ Táto otázka je podľa Aliancie za rodinu dôležitá preto, lebo „dvaja muži nemôžu nahradiť mamu, ani dve alebo tri ženy nenahradia dieťaťu otca“.

Lenže… Aj táto otázka je legislatívne už dávno vyriešená – zákon o rodine v §100 jednoznačne definuje, kto môže osvojiť dieťa: „Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.“ Zákon teda nijakým spôsobom neumožňuje to, čoho sa Aliancia za rodinu obáva a kvôli čomu realizuje referendum.

Aký taký zmysel má len tretia otázka, ktorej obsah by však mal byť riešený celkom inak. Oveľa vhodnejšiie by bolo zmeniť školský zákon tak, aby  etika a náboženstvo neboli povinne voliteľné predmety, ale nepovinné. Ale to je iná téma.

Prvé dve otázky sú teda v slovenskej legislatíve jednoznačne vyriešené presne v intenciách realizátora referenda, v prvom prípade dokonca ústavne. Oprávnene sa preto možno pýtať, načo je také referendum… Iba preto, aby sme potvrdili správnosť toho, čo je v legislatíve? To by sa mohlo konať referendum o všetkých existujúcich zákonoch.

Politici sa však rad radom vyjadrujú, ako budú hlasovať, no nik z nich ani náznakom nepovedal, že obe otázky už máme dávno vyriešené. Dokonca aj pán prezident sa tvári, ako by to nevedel.

Ten, kto v oboch prípadoch so znením súčasných zákonov súhlasí, nemá najmenší dôvod zúčastniť sa na referende. Paradoxne najväčší dôvod zúčastniť sa majú tí, čo so súčasným znením zákonov týkajúcich sa uvedených otázok nesúhlasia…